شهدای کربلاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شهدای کربلا، نهضت عاشورا، مدفن شهادت.
پرسش: نام شهدای کربلا و نحوه شهادت و محل دفن آنها را بنویسید؟
پاسخ: تعداد شهدای مربوط به نهضت عاشورا که قبل از شهادت امام و یارانش در کربلا شهید شده‌اند، بیش از تعداد هفتاد و دو شهید مشهور است.


تعداد شهدای کربلا

[ویرایش]

چون برخی از یاران امام در کوفه و در مناطق دیگر قبل و پس از حادثه عاشورا به شهادت رسیده‌اند که همه آنها را در فهرست اسامی شهدای نهضت عاشورا قرار می‌دهند، مجموع شهدای این نهضت را صد و چهارده نفر ذکر کرده‌اند؛ اما شیخ مفید و برخی از مورخان منحصراً تعداد شهدای کربلا و روز عاشورا را هفتاد و دو نفر ذکر کرده‌اند.
[۲] ابی‌مخنف، و تعه الطف جمع‌آوری یوسفی غروی، قم، مدرسین، چاپ سوم، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۲۵۹.


اسامی شهدای نهضت عاشورا

[ویرایش]

اما اسامی شهدای نهضت عاشورا طبق ترتیب حروف الفبا بدین صورت است:
۱. ابوبکر بن علی ـ علیه‌السلام ـ ۲. ابوبکر بن حسن ـ علیه‌السلام ـ ۳. ابوالحتوف انصاری ۴. ادهم بن امید عبدی ۵. اسلم غلام امام حسین ـ علیه‌السلام ـ ۶. امیة بن سعد طایی ۷. انس بن حرث کاهلی ۸. بریر بن خضیر همدانی ۹. بشر بن عمر حضرمی ۱۰. بکر بن حی تمیمی ۱۱. جابر بن حجاج تمیمی ۱۲. جبلة بن علی شیبانی ۱۳. جعفر بن علی ـ علیه‌السلام ـ ۱۴. جعفر بن عقیل ۱۵. جنادة بن حرث سلمانی ۱۶. جناده بن کعب انصاری ۱۷. جندب بن حجیر فولانی ۱۸. جون مولا ابوذر ۱۹. جوین بن مالک تمیمی ۲۰. حارث بن امرء القیس کندی ۲۱. حارث غلام و برده حمزه ۲۲. حباب بن عامر تمیمی ۲۳. حبشی بن قیس نهمی ۲۴. حبیب بن مظاهر اسدی ۲۵. حجاج بن بدر سعدی ۲۶. حجاج بن سروق جعفی ۲۷. حر بن یزید ریاحی ۲۸. حلاس بن عمرو راسبی ۲۹. حنظله بن اسعد شبامی ۳۰. رافع غلام مسلم ازدی ۳۱. زاهر بن عمر کندی ۳۲. زهیر بن سلیم ازدی ۳۳. زهیر بن قین بجلی ۳۴. زیاد بن عریب صائدی ۳۵. سالم عبد عامر عبدی ۳۶. سالم غلام بنی‌المدینه کلبی ۳۷. سعد بن حرث انصاری ۳۸. سعد غلام علی ـ علیه‌السلام ـ ۳۹. سعد غلام عمر بن خالد ۴۰. سعید بن عبدالله حنفی ۴۱.سلمان بن مضارب بجلی ۴۲. سلیمان غلام امام حسین ـ علیه‌السلام ـ ۴۳. سواربن منعم نهمی ۴۴. سوید بن ابی‌المطاع الخثعمی ۴۵. سیف بن حرث جابری ۴۶. سیف بن مالک عبدی ۴۷. شبیب برده حرث جابری ۴۸. شوذب شاکری ۴۹. ضرعامر بن مالک تغلبی ۵۰. عائذ بن مجمع عائذی ۵۱. عابس شاکری ۵۲. عامر بن مسلم عبدی ۵۳. عباد بن مهاجر جهنی ۵۴. عباس بن علی ـ علیه‌السلام ـ ۵۵. عبدالله بن علی ـ علیه‌السلام ـ ۵۶. عبدالله بن حسن ـ علیه‌السلام ـ ۵۷. عبدالله بن حسین ۵۸. عبدالله بن بشر خثعمی ۵۹. عبدالله بن عمیر کلبی ۶۰. عبدالله بن عروه غفاری ۶۱. عبدالله بن مسلم ۶۲. عبدالله بن تقیطر ۶۳. عبدالله بن یزید عبدی ۶۴. عبیدالله بن یزید عبدی ۶۵. عبدالاعلی بن یزید کلبی ۶۶. عبدالرحمن بن عقیل ۶۷. عبدالرحمن بن عبدالرب انصاری ۶۸. عبدالرحمن بن عروه غفاری ۶۹. عبدالرحمن ارحبی ۷۰. عبدالرحمن بن مسعود تمیمی ۷۱. عثمان بن علی ـ علیه‌السلام ـ ۷۲. عقبة بن صلت جهنی ۷۳. علی بن حسین ـ علیه‌السلام ـ (علی‌اکبر) ۷۴. عمر بن جناده انصاری ۷۵. عمر بن ضبیعه ضبعی ۷۶. عمروبن خالد صیداوی ۷۷. عمروبن عبدالله جندعی ۷۸. عمر بن قرظه انصاری ۷۹. عمر بن کعب ابو شامر صائدی ۸۰. عمار بن حسان طلایی ۸۱. عمار بن سلامه دالانی ۸۲. عمار بن صلخب ازدی ۸۳. عون بن عبدالله بن جعفر ۸۴. قارب غلام امام حسین ـ علیه‌السلام ـ ۸۵. قاسم بن حسن ـ علیه‌السلام ـ ۸۶. قاسم بن حبیب ازدی ۸۷. قاسط بن زهیر تغلبی ۸۸. قعنب نمری ۸۹. قیس بن مسهر صیداوی ۹۰. کردوس تغلبی ۹۱. کنانه تغلبی ۹۲. مالک بن سریع جابری ۹۳. مجمع عائذی ۹۴. مجمع جهنی ۹۵. مسلم بن عقیل ۹۶. مسلم بن عوسجه اسدی ۹۷. مسلم بن کثیر ازدی ۹۸. مسعود بن حجاج تیمی ۹۹. محمد بن عبدالله بن جعفر ۱۰۰. محمد بن مسلم ۱۰۱. محمد بن ابی سعید بن عقیل ۱۰۲. مقسط بن زهیر تغلبی ۱۰۳. منجح غلام امام حسن ـ علیه‌السلام ـ ۱۰۴. موتع بن ثمامه اسدی ۱۰۵. نافع بن هلال جملی ۱۰۶. نصر غلام امیرمؤمنان ـ علیه‌السلام ـ ۱۰۷. نعمان راسبی ۱۰۸. نعیم انصاری ۱۰۹. واضع غلام حرث سلمانی ۱۱۰. هانی بن عروه مرادی ۱۱۱. یزید بن ثبیط عبدی ۱۱۲. یزید بن زیاد کندی ۱۱۳. یزید بن مغفل جعفی ۱۱۴. ام وهب نمریه قاسطیه همسر عبدالله بن عمیر کلبی.
[۳] سماوی ابصارالعین فی انصار الحسین (حماسه سازان کربلا) قم، نوید اسلام، چاپ اول، ۶۹، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۲.


کیفیت و محل شهادت

[ویرایش]

اما کیفیت شهادت و محل شهادت چنان‌که اشاره شد، همه این تعداد روز عاشورا و در کربلا شهید نشده‌اند؛ بلکه برخی مانند مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و قیس بن مسهر صیداوی در کوفه شهید شده و آنجا مدفون‌اند و برخی پس از حادثه کربلا به شهادت رسیدند؛ مانند فرزندان حضرت مسلم، اما عده‌ای در کربلا و در رکاب امام در روز عاشورا به شهادت رسیده و در کربلا مدفون هستند؛ مثلاً قبر علی‌اکبر در پایین پای حضرت قرار دارد، و قبر بقیه شهدا در یک قبر دسته‌جمعی پایین پای امام مدفون هستند و مدفن حضرت عباس در کنار نهر علقمه و مدفن حر نیز با فاصله از حرم امام حسین قرار دارد شیخ مفید فرموده است: تمام حائر، مدفن اصحاب حسین است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، الارشاد، قم، آل‌البیت، چ اول، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۹۵.    
۲. ابی‌مخنف، و تعه الطف جمع‌آوری یوسفی غروی، قم، مدرسین، چاپ سوم، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۲۵۹.
۳. سماوی ابصارالعین فی انصار الحسین (حماسه سازان کربلا) قم، نوید اسلام، چاپ اول، ۶۹، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۲.
۴. مفید، الارشاد، قم، آل‌البیت، چ اول، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۱۱۴.    
۵. مفید، الارشاد، قم، آل‌البیت، چ اول، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۱۲۶.    
۶. مفید، الارشاد، قم، آل‌البیت، چ اول، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار